Yhdistetty rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojalaki, EU:n tietosuoja-asetus 2016/679
Laatimispäivä 20.5.2018, Yhteyshenkilö korjattu 17.6.2019

Rekisterinpitäjä

Nimi: MÖYSÄN NUORISOSEURA RY
Osoite: Salonaukio 5, 15170 Lahti
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite): 0509194952, toimisto@mns.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Niina Savolainen
Osoite: Salonaukio 5, 15170 Lahti
Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite):  0408255036, rihmarullan@gmail.com

Rekisterin nimi

Nuorisoseurarekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteri on perustettu Yhdistyslaissa mainitun jäsen- ja harrastajaluettelon ylläpitämiseksi (Yhdistyslaki 26.5.1989/503, 11 §). Nuorisoseurarekisteri palvelee Möysän Nuorisoseura ry:n sisäistä tiedottamista, kausi- ja jäsenmaksujen perintää ja tilastollisia tarkoituksia sekä toiminnan kehittämistä ja suunnittelua. Rekisteri toimii myös luottamustoimi- ansiomerkki-, tapahtumien osallistumis- ja koulutusrekisterinä.

Henkilötiedot poistetaan niiden käytön päätyttyä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä kaikista rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

 • Nimi, syntymäaika, sukupuoli, huoltaja
 • Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
 • Jäsenyydet ja luottamustoimet nuorisoseurajärjestössä
 • Toimintaryhmä-, tapahtuma ja kurssiosallistumiset
 • Nuorisoseurajärjestön myöntämät ansiomerkit
 • Lehti- ja tiedotetilaukset edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään

 • Harrastajan/Jäsenen liittyessä kerättävät tiedot
 • Osoitteenmuutoksen yhteydessä saatavat tiedot
 • Nuorisoseuran harrastaja- ja jäsenrekisterinhoitajan ilmoittamat tai tekemät tietomuutokset
 • Tapahtumailmoittautumisen yhteydessä kerättävät tiedot
 • Ansiomerkkianomusten tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Tietoja luovutetaan listoina, tarratulosteina ja teknisinä tallenteina nuorisoseuran omaan käyttöön omien harrastajiensa ja jäsentensä osalta.
 • Tietoja luovutetaan myös painotaloille ja tulostuspalvelutaloille lehtiä ja laskuja lähetettäessä
 • Tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolisille tahoille kaupallisiin tarkoituksiin.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Nuorisoseurarekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään pääosin digitaalisesti tallennetussa muodossa. Mikäli henkilötiedoista on tarpeen ottaa manuaalisia kopioita, kuten paperisia osallistujalistoja, tällaisia kopioita käsitellään huolellisesti hyvää tiedonhallintatapaa noudattaen ja kopiot tuhotaan välittömästi, kun niiden säilyttäminen ei ole tarpeen. Tietojen käyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietojärjestelmä on teknisesti suojattu.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sovelluksen käyttäjillä on eri tasoisia käyttöoikeuksia käyttötarkoituksen mukaan. Kaikki sovelluksen käyttäjät kirjautuvat rekisteriin henkilökohtaisilla tunnuksilla. Tietojärjestelmän käyttäminen edellyttää sekä käyttäjätunnusta että salasanaa. Yhteys sovellukseen on suojattu SSL-protokollalla. Sovelluksen käyttämä tietokanta- ja web-palvelin sijaitsevat suojatussa palvelinhotellissa.

Seuran vastuuhenkilöiden (esim. puheenjohtaja, sihteeri, toiminnanohjaaja …) yhteystiedot voidaan julkaista julkisilla www-sivuilla seuran oman päätöksen mukaisesti.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää Möysän Nuorisoseura ry:n
rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti Möysän Nuorisoseura ry:n
toimitiloissa henkilöllisyyden varmentamalla. Möysän Nuorisoseura ry toimittaa tiedot viimeistään kuukauden päästä tarkastuspyynnön
saapumisesta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys Möysän Nuorisoseuraan.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään vain rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisen ajan.